Jarek Dymek 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SERWISU BIKE FITTING  SZKOLENIA

Ochrona prywatności Użytkowników odwiedzających Stronę jest standardem. Dla udzielenia Użytkownikom informacji o przedmiocie danych osobowych zbieranych przez Stronę w celu gromadzenia i wykorzystywania plików cookies - przedstawiam niniejszą Politykę prywatności.

 

Zapewniamy ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j.), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) (t.j. Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2019.2460 t.j.).

 

1. Cele przyjętej polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym. 

 

 • 1.1.  Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies reguluje zasady przetwarzania danych osobowych zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym BIKEFITTING SZKOLENIA w domenie https://bikefittingszkolenia.pl/; zwanych dalej: „Stroną”; administratorem danych osobowych jest podmiot BIKEFIT STUDIO - FIZJOTERAPIA KOLARSKA Jarosław Dymek w rozumieniu przepisów RODO.

 • 1.2.  Powierzane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym jedynie w celu realizacji usług w celach: 

  • 1.2.1. kontaktu z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli  zgoda, która wynika z zainicjowania kontaktu);

  • 1.2.2. archiwizacji korespondencji w taki sposób, by moc wykazać́ jej przebieg w razie potrzeby (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • 1.2.3. zawarcia umowy o realizację usług świadczonych drogą elektroniczną, ukształtowania jej treści, zmiany i rozwiązania;

  • 1.2.4. realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na usługi znajdujące się w asortymencie Strony w tym kontaktu z Użytkownikiem koniecznej ze względu na realizację zamówienia;

  • 1.2.5.   statystycznym, badawczym;

  • 1.2.6.   informacyjnym dla udzielania odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania.

 • 1.3.  Informujemy, że na Stronie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszej Strony nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o zapoznanie się przez Użytkownika z  polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.

 

2.  Dane zbierane o użytkownikach w serwisie, w tym dane osobowe, sposób ich wykorzystywania, uprawnienia Użytkownika.

 

Odwiedzając Stronę, dane o użytkowniku mogą być przez niego udostępniane na dwa sposoby: biernie i aktywnie. 

 

 • 2.1. Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez serwis https://webwavecms.com , są to anonimowe informacje dotyczące czasu wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj przeglądarki  (tzw. logi systemowe)/  liczba odwiedzin, dane urządzenia/ język przeglądarki,/ typ systemu operacyjnego. 

  • 2.1.1. Gromadzone automatycznie dane są analizowane w celu określonym w pkt 1.2.5. korzystając z rozwiązania  zewnętrznego dostawcy https://webwavecms.com . Narzędzie to działa w oparciu o tzw. pliki cookies i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Polityka prywatności BIKEFITTING SZKOLENIA znajduje się tutaj:https://bikefittingszkolenia.pl/polityka-prywatnosci

  • 2.1.2. Zebrane w wyżej opisany sposób dane przechowywane są przez czas jednego roku kalendarzowego jedynie w celu pomocniczym dla administrowania Stroną, umożliwiając sprawne jego funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla Użytkownika. Zapewniamy, iż informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Stroną.

 • 2.2.  Dane gromadzone przez Stronę to również dane przekazywane przez Użytkownika aktywnie. 

  • 2.2.1.  Strona umożliwia kontakt za pomocą formularza kontaktowego oraz poczty e-mail na biuro@bikefitstudio.pl Kontaktując się w jeden z ww. sposobów podajesz adres e – mail. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu sporządzenia odpowiedzi na pytanie zadane przez Użytkownika. 

  • 2.2.2. Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Administratora danych, prawo żądania ich zmiany, a także ich usunięcia. W tym celu należy wypełnić formularz dostępny tutaj: https://bikefittingszkolenia.pl/kontakt, lub na adres e-mail: biuro@bikefitstudio.pl, lub wysłanie listu poleconego na adres: Osieczany 178 B, 32-400 Myślenice.

 

3. Pliki Cookie i sposób ich wykorzystywania

 

 • 3.1. Podczas korzystania ze Strony na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, które zawierają informacje umożliwiające zapamiętanie danych logowania, aktywności, a w tym czasu i ilości czynności (dalej: „pliki cookies”). Pliki cookies umożliwiają także zebranie danych statystycznych, o którym mowa w ppkt 1.2.5.

 • 3.2. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Zapisywane pliki, z których serwis korzysta nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.

 • 3.3 Przypominamy, iż zasadniczo przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookies. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. 

 • 3.4. Należy mieć jednak świadomość, iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Strony ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystania ze Strony.

 • 3.5. Dane zbierane za pomocą urządzenia Google Analytics lub podstawowego programu automatycznie przez pliki cookies mogą być użyte wyłącznie do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy witryny korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie struktury i jej zawartości. Informacja wytworzona przez plik cookie, dotycząca korzystania przez Państwa z Serwisu (w tym Państwa adres IP, który znajduje się tam, gdzie Państwo znajdują się w Internecie) będzie przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z Serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z Internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Google nie będzie kojarzył Państwa adresu IP z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z informacjami na temat Cookies and Analytics, oraz Polityką Zachowania Poufności danych dla Google Analytics dotyczącej Google Analytics.

 

4. Zabezpieczenia

 

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, dla której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą (Dz.U.2020.344 t.j.), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) (t.j. Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2019.2460 t.j.). Strona wykorzystuje technologie i  procedury ochrony danych osobowych zapewniające należytą ochronę prywatności Użytkowników. Stosowane w Stronie narzędzia i mechanizmy to m.in połączenia szyfrujące typu SSL. 

 

5. Zmiany w polityce prywatności

 

Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. Za każdym razem Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie w komunikacie wyświetlającym się na stronie głównej Strony.

 

6. Kontakt z przedsiębiorcą lub administratorem i zgłaszanie nieprawidłowości

 

Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań w zakresie polityki prywatności proszę dokonywać na adres: biuro@bikefitstudio.pl lub przez formularz kontaktowy udostępniony na stronie internetowej. Zapewniam, że każde zgłoszenie rozpatrzone i zostanie udzieloną na nie odpowiedź na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.

+48 570 240 790

biuro@bikefitstudio.pl

BIKEFIT TING SZKOLENIA Jarek Dymek 2023 © |  Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności

Realizacja:  Cooklinska - Wirtualny Manager